Οι πράσινες πόλεις ενθαρρύνουν την εμπλοκή των πολιτών με τα προτεινόμενα πράσινα έργα και πολιτικές, προκειμένου να προωθηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι στάσεις, οι αξίες και οι συμπεριφορές των πολιτών, που οδηγούν στην αειφορία. Η δημόσια διαβούλευση επιτρέπει στους πολίτες να έχουν φωνή και να παρέχουν ανατροφοδότηση για την ενημέρωση του σχεδιασμού πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων. Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε τις ιστορίες επιτυχίας της δημόσιας διαβούλευσης και των προσπαθειών πράσινης πόλης που οδηγούν σε θετικές αλλαγές. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία φιλτραρίσματος και τη γραμμή αναζήτησης ελεύθερου κειμένου για να βρείτε συγκεκριμένα παραδείγματα ή χρησιμοποιήστε το χάρτη για να βρείτε τοπικά παραδείγματα. Η χρήση της βάσης δεδομένων είναι ελεύθερη με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζετε την πηγή, δεν αλλάζετε τίποτα στα infographics και δεν τα χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.