Αποτελέσματα

Γνώση υποβάθρου για κάθε πράσινη αστική απόφαση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επισκοπούν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, τη συμβολή τους στα αστικά συστήματα, τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις τους και την αναφορά στη συνολική οικονομική τους αξία.

Download PDF

Πρόκειται για μια Εργαλειοθήκη εκπαίδευσης ενηλίκων για τη συμμετοχή των πολιτών και θα είναι μια καθολική Εργαλειοθήκη που θα εστιάζει σε θέματα συμμετοχής πολιτών που σχετίζονται με την πράσινη πόλη. Θα περιέχει διάφορα υλικά εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με τις βασικές αρχές της εμπλοκής των πολιτών και για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων των πολιτών ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε διαφορετικού τύπου δημόσιες διαβουλεύσεις

Η βάση δεδομένων θα υποστηρίξει τα δύο πρώτα αποτελέσματα του έργου, καθώς θα υπάρχουν δύο συλλογές καλών πρακτικών που σχετίζονται και με τους δύο πυλώνες: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΕΣ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ. Η ιδέα είναι να συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός καλών πρακτικών και για τις δύο βάσεις δεδομένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Greenvolve.

Οι χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμαστούν διαδραστικά σε θέματα που σχετίζονται με τις δημόσιες διαβουλεύσεις όσο αφορά πράσινα θέματα. Θα περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όχι άμεσα για το θεωρητικό περιεχόμενο, αλλά μάλλον δύσκολες ερωτήσεις που απαιτούν κριτική σκέψη και ολιστική προσέγγιση στον τομέα των στοιχείων της πράσινης πόλης. (Σχετικές π.χ. με παραδείγματα από την πραγματική ζωή, προσωπικά δεδομένα, μεθοδολογικά ζητήματα δημόσιας διαβούλευσης)

Αποτελέσματα

2023

Handbook on Green City Elements

Greenvolve_Handbook_v1.0

Collection of citizen involvement principles and different type of methods

PR2_A1 Collection of Citizen Involvement Principles_final

Guidance for Citizen empowerment

PR2_A2 Guidance of engagement_v.11