Αποτελέσματα

Γνώση υποβάθρου για κάθε πράσινη αστική απόφαση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επισκοπούν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, τη συμβολή τους στα αστικά συστήματα, τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις τους και την αναφορά στη συνολική οικονομική τους αξία.

Πρόκειται για μια Εργαλειοθήκη εκπαίδευσης ενηλίκων για τη συμμετοχή των πολιτών και θα είναι μια καθολική Εργαλειοθήκη που θα εστιάζει σε θέματα συμμετοχής πολιτών που σχετίζονται με την πράσινη πόλη. Θα περιέχει διάφορα υλικά εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με τις βασικές αρχές της εμπλοκής των πολιτών και για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων των πολιτών ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε διαφορετικού τύπου δημόσιες διαβουλεύσεις

Η βάση δεδομένων θα υποστηρίξει τα δύο πρώτα αποτελέσματα του έργου, καθώς θα υπάρχουν δύο συλλογές καλών πρακτικών που σχετίζονται και με τους δύο πυλώνες: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΕΣ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ. Η ιδέα είναι να συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός καλών πρακτικών και για τις δύο βάσεις δεδομένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Greenvolve.

Οι χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμαστούν διαδραστικά σε θέματα που σχετίζονται με τις δημόσιες διαβουλεύσεις όσο αφορά πράσινα θέματα. Θα περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όχι άμεσα για το θεωρητικό περιεχόμενο, αλλά μάλλον δύσκολες ερωτήσεις που απαιτούν κριτική σκέψη και ολιστική προσέγγιση στον τομέα των στοιχείων της πράσινης πόλης. (Σχετικές π.χ. με παραδείγματα από την πραγματική ζωή, προσωπικά δεδομένα, μεθοδολογικά ζητήματα δημόσιας διαβούλευσης)