ALTERNATIVĀ/ E-MOBILITĀTE

ALTERNATIVĀ/
E-MOBILITĀTE

ILGTSPĒJĪGA MOBILITĀTE

vvv4

Ievads

Elektriskie un alternatīvie transportlīdzekļu veidi ir tīrāki, videi draudzīgāki, ilgtspējīgāki un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, vieglāk izmantojami pilsētās. Lai gan COVID-19 laikā transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas 2020. gadā ievērojami samazinājās, jo samazinājās transporta aktivitāte, transporta nozare ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma cēloņiem, kas veido aptuveni 25 % no SEG emisijām ES.

Apraksts

Transports ir viena no nozarēm ES, kas visvairāk rada gaisa piesārņojumu, un tā ietekme uz gaisa kvalitāti un klimatu ir ievērojama. Lielāko daļu ar transportu saistīto emisiju rada autotransports. Tāpēc ES ir izstrādājusi instrumentu, pasākumu un stimulu kopumu, lai ievērojami samazinātu tā ietekmi. Mērķis ir pāreja uz zemu emisiju mobilitāti, ko var veicināt elektriskā un alternatīvā mobilitāte.

Biodegvielas, tostarp biodīzeļdegviela, bioetanols, biometanols u. c., ir šķidras vai gāzveida degvielas, ko ražo no biomasas. Lai gan tās tiek uzskatītas par atjaunojamiem enerģijas avotiem un līdz ar to tiek uzskatītas par videi draudzīgākām salīdzinājumā ar fosilajām degvielām, bet biodegvielu ražošanai tiek izmantotas lielas aramzemes platības, lai audzētu kultūraugus. Biodegvielu ražošana var radīt ētiskam, lauksaimniecības, ekonomiskam un arī vides problēmas.

No otras puses, elektriskie transportlīdzekļi (EV) var palīdzēt samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un trokšņa piesārņojumu, jo īpaši pilsētās. EV plaša izplatība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, finansiālu stimulu (nodokļu atvieglojumu un subsīdiju pieejamība), uzlādes tīkla stāvokļa, EV darbības rādiusa un citiem faktoriem. 2021. gadā viens no desmit pārdotajiem automobiļiem bija elektromobilis, un elektromobiļu pārdošanas apjomi pasaulē pieaug. Tādējādi elektromobilitāte ir aktuāla arī iedzīvotājiem, valsts pārvaldes iestādēm un kravu pārvadājumiem.