Νερό

ΝΕΡΟ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

7 Water Reuse

Εισαγωγή

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο, αυτό ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και δεν αξιοποιείται επαρκώς. Η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων στη γεωργική άρδευση είναι μόνο μία από τις ελάχιστες απαιτήσεις της επαναχρησιμοποίησης του νερού. Καθώς η αστικοποίηση αυξάνεται, πρέπει να βρεθούν περαιτέρω λύσεις διαχείρισης των υδάτων για τους πολίτες.

Περιγραφή

Περίπου το 11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 17% της επικράτειας της ΕΕ πλήττονται από τη λειψυδρία. Η κατάσταση είναι χειρότερη στις μεσογειακές περιοχές, όπου η πίεση του νερού μπορεί να είναι ακραία. Συνεπώς, απαιτείται αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων με έμφαση στην επεξεργασία των λυμάτων. Καθώς μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό του νερού είναι κατάλληλο για πόση και άρδευση, η επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι το βασικό στοιχείο της κυκλικής οικονομίας. Δεν έχει μόνο αξιοσημείωτα περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και κοινωνικά και οικονομικά.

Σήμερα, η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική πηγή ύδρευσης. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση νερού μπορεί να έχει χαμηλότερο κόστος επένδυσης και ενεργειακή ζήτηση σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η αφαλάτωση ή η μεταφορά νερού.

. Η ΕΕ προωθεί τη χρήση ασφαλών και αποτελεσματικών τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης νερού, παρέχει καθοδήγηση και χρηματοδοτική στήριξη και θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας του κόστους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση του υψηλότερου δυναμικού επαναχρησιμοποίησης νερού.

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού απαιτεί μερικές φορές ελάχιστη ή καθόλου επεξεργασία. Συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού με νερό και στην καταπολέμηση της λειψυδρίας, της ξηρασίας και της υδατικής πίεσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις επιχειρήσεις και τις πόλεις επίσης. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην καθημερινή μας ζωή και λειτουργία μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της κυκλικής διαχείρισης του νερού και στην ανεξαρτησία από το γλυκό νερό, ενώ παράλληλα αυξάνει την ανθεκτικότητά μας στην κλιματική αλλαγή. Η ευαισθητοποίηση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων σχετικά με τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης του νερού, καθώς και των συστημάτων άρδευσης και βιώσιμης αποχέτευσης.